สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

                         

                          สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

                                 1. ค่ารักษาพยาบาล คนไข้ใน คนไข้นอก และทันตกรรม
                                 2. ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
                                 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
                                 4. เงินช่วยเหลือณาปนกิจ
                                 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
                                 6. สิทธิการลา (นอกจากที่กฎหมายกำหนด)
                                - ลากิจ 6 วันทำงาน
                                - ลาพักผ่อน เริ่มที่ 7 วันทำงาน – 18 วันทำงาน (ตามอายุงาน)
                                - ลาบวช 15 วัน
                                - ลาเพื่อสมรส 5 วัน
                                - ลาเพื่องานฌาปนกิจ 3-5 วัน
                                 7. เบี้ยเลี้ยง, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

                                 8. เสื้อยูนิฟอร์ม

                                 9. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

 

                                  เงื่อนไขการได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แต่ละข้อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบของบริษัทฯ กำหนด

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,164,762