บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้นำด้าน Stakeholder Relation Management

มีบุคคลากรที่มีความชำนาญและกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

 

มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย

"

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2547

เป็นผู้ให้บริการศูนย์บริการข้อมูล (Call Center Service) และให้บริการศูนย์บริการติดตามทวงถามหนี้ (Collection Service)

โดยให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในหลากหลายภาคธุรกิจ อาทิ กลุ่มธุรกิจการเงิน การสื่อสารโทรคมนาคม ยานยนต์ อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าด้วยรูปแบบการบริการที่มีความยืดหยุ่น

ไม่สร้างความกดดันให้กับลูกหนี้เพื่อตอบสนองประโยชน์ที่ผู้ว่าจ้างและลูกหนี้จะได้รับสูงสุด

ด้วยประสบการณ์การทำงานและบริหารงานบุคลากรทั้งเก่าและใหม่ทั้งยังรวบรวมบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถจำนวนมาก

ผนวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พร้อมรับมืองานบริการที่มีมากขึ้นแต่สะดวกมากกว่าเดิม

โดยการันตีจากงานบริการดังกล่าวมาแล้วยาวนานกว่า 14 ปี

----------------------------

(สำนักงานใหญ่) 2991/14-15 อาคารวิสุทธานี ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

(สาขาจังหวัดชลบุรี) เลขที่ 55/54 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 (หลังเซ็นทรัล ชลบุรี)

----------------------------
 

Visitors: 1,247,683