บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติความเป็นมาของ GSC

ชื่อบริษัท

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

เป็นผู้ให้บริการศูนย์บริการข้อมูล (Call Center Service) และให้บริการศูนย์บริการติดตามทวงถามหนี้ (Collection Service)

โดยให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในหลากหลายภาคธุรกิจ อาทิ กลุ่มธุรกิจการเงิน การสื่อสารโทรคมนาคม ยานยนต์ อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ นอกจากนี้

บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าด้วยรูปแบบการบริการที่มีความยืดหยุ่น ไม่สร้างความกดดันให้กับลูกหนี้

เพื่อตอบสนองประโยชน์ที่ผู้ว่าจ้างและลูกหนี้จะได้รับสูงสุด ด้วยประสบการณ์การทำงานและบริหารงานบุคลากรทั้งเก่าและใหม่

ทั้งยังรวบรวมบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถจำนวนมากผนวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พร้อมรับมืองานบริการที่มีมากขึ้นแต่สะดวกมากกว่าเดิม

โดยการันตีจากงานบริการดังกล่าวมาแล้วยาวนานกว่า 15 ปี

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่

(สำนักงานใหญ่) 2991/14-15 อาคารวิสุทธานี ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

(สาขาจังหวัดชลบุรี) วิทยาลัยเทคโนโลยี ชลบุรี เลขที่ 80/90 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 (ใกล้ Makro-ชลบุรี)
 

Visitors: 1,306,201