เกี่ยวกับบริษัท


ชื่อบริษัท
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งเมื่อวันที่

28 มิถุนายน พ.ศ.2547
ประเภทธุรกิจ

เป็นผู้ให้บริการศูนย์บริการข้อมูล (Call Center Service) และให้บริการศูนย์บริการติดตามทวงถามหนี้ (Collection Service) โดยให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในหลากหลายภาคธุรกิจ อาทิ กลุ่มธุรกิจการเงิน การสื่อสารโทรคมนาคม ยานยนต์ อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าด้วยรูปแบบการบริการที่มีความยืดหยุ่น ไม่สร้างความกดดันให้กับลูกหนี้ เพื่อตอบสนองประโยชน์ที่ผู้ว่าจ้างและลูกหนี้จะได้รับสูงสุด ด้วยประสบการณ์การทำงานและบริหารงานบุคลากรทั้งเก่าและใหม่ ทั้งยังรวบรวมบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถจำนวนมากผนวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พร้อมรับมืองานบริการที่มีมากขึ้นแต่สะดวกมากกว่าเดิม โดยการันตีจากงานบริการดังกล่าวมาแล้วยาวนานกว่า 14 ปี

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่

(สำนักงานใหญ่) 2991/14-15 อาคารวิสุทธานี ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

(สาขาจังหวัดชลบุรี) เลขที่ 55/54 หมู่ที่1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 (หลังเซ็นทรัล-ชลบุรี)

ผู้ถือหุ้นหลัก

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียนบริษัท ฯ

125,000,000.- บาท

(หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)


 

Visitors: 1,164,762